Obchodní podmínky a formuláře

                                                                              Podmínky a formuláře
                                                                           Podmínky a formuláře

Obchodní a distribuční podmínky našeho internetového obchodu www.koupelny-bernold.cz uzavírané se spotřebitelem

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Bernold s.r.o., se sídlem Ocelářská 23, 703 00 Ostrava Vítkovice, identifikační číslo: 26878496, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41110 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Prodávající prohlašuje, že je podnikatelem. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.koupelny-bernold.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Prodávajícího je možné v pracovní dny v době od 7:00 do 16:00 kontaktovat na číslo: +420 596 722 509, a dále také je možné prodávajícího kontaktovat zasláním e-mailu na adresu eshop@bernold.cz, popřípadě také skrze datovou schránku ID schránky: sc5rdge

1.2. Vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník). Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem, jak je tento vymezen v ustanovení § 419 občanského zákoník, se řídí zejména těmito obchodními podmínkami, obecnými ustanoveními občanského zákoníku o koupi (§ 2079 - § 2157 občanského zákoníku), ustanoveními o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 - § 2174 občanského zákoníku), ustanoveními o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 - § 1867 občanského zákoníku) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. K uzavření smluv v jiném než českém jazyce lze použít prostředky individuální komunikace.

1.5. Při nákupu v internetovém obchodě www.koupelny-bernold.cz jsou uzavírány pouze smlouvy s jednorázovým plněním (dodání zboží, poskytnutí jednorázové služby), a tudíž nedochází k uzavírání smluv na dobu určitou či neurčitou.

2. Vymezení pojmů

2.1. Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou uzavírá podnikatel a spotřebitel.

2.2. Prodávající je podnikatelem. Podnikatel je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo jinou obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.3. Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

3. Uživatelský účet

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující závažně poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být z objektivních důvodů dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Prezentace zboží je pouze výzvou k podávání nabídek, nikoliv návrhem na uzavření smlouvy. Domněnka dle ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu, čímž však není dotčen čl. 4.1 těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.4. Návrhem na uzavření smlouvy je objednávka kupujícího. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

4.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

4.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Toto potvrzení má pouze informativní charakter a nemá vliv na uzavření smlouvy, neboť ještě není vlastním přijetím objednávky kupujícího jakožto návrhu na uzavření smlouvy.

4.6. Prodávající je v odůvodněných případech oprávněn v závislosti na změně charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, náklady na dopravu, termín dodání, záloha na zboží) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.7. Nepřijetí objednávky, právo na změnu ceny

4.7.1. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo její část zejména v těchto případech:

a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává
b) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

4.7.2. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

4.7.3. Doba, po kterou zůstává cena zboží v platnosti je doba od okamžiku jejího zveřejnění na internetových stránkách prodejce do okamžiku zveřejnění její změny. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen prodávaného zboží. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu výslovným potvrzením objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku výslovného potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

4.7.4. Prodávající je oprávněn změnit výši kupní ceny, popřípadě od této smlouvy odstoupit, a to v případě, že mezi učiněním objednávky kupujícího a zamýšlenou dodávkou zboží došlo ze strany dodavatele k navýšení ceny zboží, popřípadě k jiné změně dodacích podmínek, které nemohl prodávající rozumně v době vystavení zboží na e-shop předpokládat.

4.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká, pokud není v korespondenci sjednáno jinak, doručením přijetí objednávky (akceptace), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Součástí tohoto přijetí objednávky je kupujícím odsouhlasené znění obchodních podmínek a distribuční podmínky internetového obchodu www.koupelny-bernold.cz uzavírané se spotřebitelem ve formě odkazu.

4.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby a jsou závislé na tarifu telekomunikačních služeb používaných kupujícím.

5. Cena zboží a platební podmínky

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v HOTOVOSTI v provozovně prodávajícího na adrese Ocelářská 23, Ostrava Vítkovice, 703 00 

- bezhotovostně PLATEBNÍ KARTOU typu MasterCard, MasterCard Electronic, Diners Club, VISA, VISA Electron, V Pay, JCB, Discover, American express - na adrese Ocelářská 23, Ostrava Vítkovice, 703 00

- na DOBÍRKU v místě určeném kupujícím v objednávce - faktura za zboží není přiložena u zboží, je zasílána pouze elektronickou formou

- bezhotovostně PŘEVODEM NA ÚČET prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“)

Cena zboží není přizpůsobena konkrétní osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto není vyloučena však možnost individuálně sjednané případné slevy (např. z důvodu objednávaného množství, apod.).

V případě, že cena zboží je uváděna se slevou, pak vedle aktuální ceny je zobrazena cena před slevou, jako cena přeškrtnutá, kdy takováto cena je nejnižší cenou, za kterou dané zboží prodávající prodával v době 30 dní před poskytnutím slevy, a pokud je cena zvyšována postupně, tak 30 dní před poskytnutím slevy v původní výši.

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. Prodávající si vyhrazuje právo v ojedinělých případech na uhrazení zálohy na zboží, jejichž výše bude specifikována v dodatečném potvrzení objednávky čl. 4.6.

5.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží, popřípadě dodávané části zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle data splatnosti vystavené zálohové faktury, čímž není dotčeno právo případné fakturace zboží na vícero zálohových faktur.

5.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.6. Prodávající je v odůvodněných případech oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije, neboť tento postup se uplatní pouze před vlastním uzavřením smlouvy ve smyslu čl. 4.7.

5.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Akční ceny platí do data uvedeného v nabídce nebo do vyprodání zásob.

5.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

6. Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené se spotřebitelem

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Kupující též není oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, uzavírá-li smlouvu jako spotřebitel, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů kdy kupující nebo kupujícím určená třetí osoba převezme zboží.  V případě, že je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené výše v tomto článku. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu provozovny Ocelářská 23, Ostrava-Vítkovice, 70300 nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@bernold.cz. Pro odstoupení můžete využít i vzorový formulář dostupný zde.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím na adresu provozovny Ocelářská 23, Ostrava-Vítkovice, 70300. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného dodání kupujícího, které je jiné než nejlevnější způsob standardního dodání nabízeného prodávajícím.) bez zbytečného odkladu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady nebo pokud není možné z povahy věci vrátit přijaté peněžní prostředky stejným způsobem (např. dobírka). V tomto případě budou kupujícímu s ohledem na povahu věci vráceny veškeré zaplacené částky bezhotovostním převodem na číslo účtu sdělené kupujícím.

6.5 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

6.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.7. Spotřebitel má nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši v případě odstoupení od kupní smlouvy (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy) dle čl. 6.4.

6.8. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.9. Zboží zaslané kupujícím prodávajícímu zpět na dobírku bude automaticky vráceno zpět. Dobírky nepřebíráme. Zboží vracejte v původním obalu. Děkujeme.

 

7. Přeprava a dodání zboží

7.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3 Prodávající má v případě porušení povinnosti kupujícího převzít zboží při dodání či v dohodnuté lhůtě právo na náhradu škody, a to ve výši nákladů vynaložených prodávajícím na marnou dopravu zboží na místo dodání a následně zpět prodávajícímu. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce kupující zkontroluje neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámí přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího viz odst. 13.

7.6. Prodávající je oprávněn realizovat i dodávku části zboží, kdy kupující je povinen tuto dodávku části zboží akceptovat, a zboží převzít. Prodávající je pak oprávněn po kupujícím požadovat a kupující je povinen provést úhradu i takto doručené části zboží.

8. Práva z vadného plnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek viz odst. 14. Pro uplatnění reklamace je možné využít vzorový formulář dostupný zde.

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů 

8.3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží

8.6. Podrobnější úprava rozsahu, způsobu a podmínek reklamace vad zboží a uplatnění práv kupujícího z vadného plnění je obsažena v reklamačním řádu Prodávajícího dostupném na webové stránce viz odstavec 14.

8.7. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím.

9.2. Je-li to možné, řeší prodávající spory s kupujícím smírnou cestou.

9.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Bernold s.r.o. IČ 26878496, se sídlem Ostrava-Vítkovice (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce: 
adresa: Ocelářská 23,  Ostrava-Vítkovice, PSČ 70300 
email: eshop@bernold.cz 
telefon: +420 596 722 509, +420 603 450 340
Telefon od 15:30 h a o víkendu: 603 583 835

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

10.2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Pověřené osoby zpracovávají údaje o chování na eshopu, zejména zobrazované produkty, kategorie, údaje na které klikáte a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení.

10.3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

10.4. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje&nbsp3Bpo dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu) anebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

10.5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby:
a) podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
b) advokáti, daňoví poradci, auditoři, vymáhací agentury
c) zajišťující marketingové služby
d) zajišťující služby provozování e-shopu, další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, poskytovatelé cloudových a hostingových služeb, další dodavatelé technologií, podpory a souvisejících služeb pro naše vnitřní procesy

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Někteří příjemci osobních údajů (emailových služeb, cloudových služeb) mohou mít technickou, či majetkovou infrastrukturu ve třetích zemích.

10.6. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo:
a) na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
b) na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
c) na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
d) vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
e) na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
f) odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na emailovou adresu eshop@bernold.cz Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

10.7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Zejména zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména Ochrana počítačů heslem, ochrana antivirovým programem, šifrování eshopu pomocí technologie SSL s HTTPS certifikátem. Elektronické zálohy dat nejsou ukládány na externích discích. Listinné zálohy jsou v uzamykatelných kancelářích.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

10.8. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. 

Své připomínky či výhrady týkající se ochrany osobních dat, prosím směřujte na mailovou adresu: gdpr@bernold.cz

11. Zasílání obchodních sdělení, hodnocení obchodu zákazníky a ukládání cookies

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího, pokud tento souhlas nevyloučí při vyplňování objednávky. Kupující může tento svůj souhlas kdykoliv odvolat. 

11.2. Kupující souhlasí se zasíláním dotazníků spokojenosti s nákupem od našich partnerů Biano.cz, Heureka.cz, Zbozi.cz, pokud tento souhlas nevyloučí při vyplňování objednávky. 

11.3. Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

  • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

  • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

  • Profilující cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Používané soubory cookies:

Technický název

Vydavatel

Účel o popis cookies

Doba trvání

_ga

Google

Jedná se o cookie služby Google Analytics, která se používá k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích, kampaních a ke sledování využití webu za účelem analytického přehledu. Tato cookie ukládá informace anonymně a přiřazuje náhodně vygenerovaná čísla k identifikaci jednotlivých návštěvníků webových stránek.

2 roky

_gid

Google

Jedná se o cookie služby Google Analytics, která se používá k ukládání informací o tom, jak návštěvníci web používají, a která zároveň napomáhá při vytváření analytické zprávy o funkčnosti webu. Shromážděná data, včetně počtu návštěvníků, jejich země původu a navštívené stránky jsou anonymní.

1 den

 _gat_UA-

 Google

 Jedná se o cookie služby Google Analytics, která slouží k limitování rychlosti zadávání požadavků, čímž tak omezuje shromažďování dat na stránkách s vysokým provozem.

 1 minuta

 _fbp

 Facebook

 Tyto cookies pomáhají při cílení reklamy zobrazované uživatelům webových stránek
tak, aby zobrazovaly reklamu relevantní s ohledem na zájmy uživatelů.

 1 měsíc

 

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

12. Doručování korespondence

12.1. Kupujícímu může být doručována korespondence na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

13. Upřesňující dodací podmínky, postup uplatnění reklamace při poškození zboží přepravou - ceny dopravy

13.1. Dopravce garantuje přepravní dobu zboží do 2 pracovních dnů od expedice objednaného zboží. Dle smluvních zasilatelských podmínek bude zboží doručeno za prvé uzamykatelné dveře objektu (s ohledem na velikost a hmotnost zásilky). Přepravce není povinen dále manipulovat se zbožím. Je tedy nezbytné, aby si kupující v případě objednání těžších či rozměrných zásilek zajistil další osobu pro manipulaci se zbožím.

13.2. Dodací lhůta začíná běžet ode dne uzavření smluvního vztahu a splnění dohodnutých platebních podmínek. Dodací lhůta může být přiměřeně okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění bude způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím, o čemž bude kupující informován. 

13.3. Při přebírání zásilek postupuje kupující následovně:
Z našeho skladu v Ostravě spedici kusového zboží zajišťuje firma Toptrans, spedici paletového zboží firma Toptrans a Doprava na paletách. Pokud je zajišťována doprava zboží přímo od dodavatelů či výrobců, může být zboží dodáno i jinou přepravní společnosti jako např. GEIS, Česká pošta a další.

13.3.1. Při převzetí zásilky se kupující vždy ještě za přítomnosti přepravce přesvědčí, zda je obal zboží v pořádku a není poškozen. Pokud možno fyzicky zboží rozbalí a zkontroluje. Pokud shledá poškození obalu či zboží, ihned sepíše s dopravcem protokol o poškození zásilky a zboží nepřebírá. Ihned informuje prodávajícího o této skutečnosti. Ještě tentýž den je kupující povinen zkontrolovat poškození zásilky, které nebylo patrné při převzetí zboží, skryté vady, množství, povrchovou úpravu, barevné provedení a typ zboží. V případě rozporu s objednaným zbožím je nutné informovat obratem prodávajícího v ten samý den. Obal od zboží a obal, ve kterém bylo zboží zabaleno k přepravě kupující zanechá. Tyto obaly jsou důležité pro posouzení reklamace poškozeného zboží vlivem přepravy. Prodávající si vyhrazuje právo v případě nedodržení výše uvedeného postupu pozdější reklamace neuznat.

13.3.2. U převzetí zásilky doručené DPD postupuje kupující viz čl. 13.4.1. s tím, že může ještě nejpozději následující pracovní den po dni doručení písemně reklamovat prodávajícímu poškození zásilky, které nebylo patrné při převzetí zboží. Obal od zboží a obal, ve kterém bylo zboží zabaleno k přepravě kupující zanechá. Tyto obaly jsou důležité pro posouzení reklamace poškozeného zboží vlivem přepravy. Prodávající si vyhrazuje právo v případě nedodržení výše uvedeného postupu pozdější reklamace neuznat.

13.3.3 U osobního odběru na prodejně v Ostravě si zákazník fyzicky zkontroluje stav zboží. Pozdější reklamace poškození zboží nemůže být, bohužel, uznána. Ještě tentýž den je kupující povinen zkontrolovat poškození zásilky, které nebylo patrné při převzetí zboží, skryté vady, množství, povrchovou úpravu, barevné provedení a typ zboží. V případě rozporu s objednaným zbožím je nutné informovat obratem prodávajícího.

14. Reklamační řád - reklamační podmínky

14.1. Ihned po zjištění závady kontaktuje kupující prodávajícího písemnou formou, přičemž můžete použít i vzorový formulář dostupný zde. Pro urychlení celé záležitosti může kupující celý postup reklamace nejprve konzultovat s prodávajícím telefonickyZboží nikdy kupující nezasílá prodávajícímu automaticky zpět. Zároveň se zbožím kupující zbytečně nemanipuluje, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození. Kupující vyčká na postup vyřízení reklamace, který mu prodávající sdělí. Prodávající se k reklamaci vyjádří co nejdříve ode dne jejího obdržení, nejpozději do doby, která je prodávajícímu stanovena zákonem.

14.2. Reklamace musí obsahovat: číslo dokladu, na kterém bylo reklamované zboží zakoupeno, podrobný popis reklamace, kontakt na kupujícího.

14.3. Zboží zaslané kupujícím prodávajícímu zpět na dobírku bude automaticky vráceno zpět. Dobírky nepřebíráme.

14.4. Nárok na uplatnění záruky na zboží automaticky zaniká v následujících případech: neodborným zacházením, opotřebením věci způsobené jejím obvyklým používáním, nevhodným ošetřením, na vadu zboží byl kupující upozorněn předem a z tohoto důvodu mu byla snížena prodejní cena.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se tento vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není zpochybněna platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují textovou formu.

15.3. Kupující podáním objednávky výslovně prohlašuje, že se seznámil s obsahem objednávky, těchto obchodních podmínek, reklamačního řádu a dodacích podmínek, a že s nimi souhlasí. Kupující vyslovuje souhlas s obchodními podmínkami, reklamačním řádem a dodacími podmínkami ve znění účinném v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se po celou dobu svého trvání řídí verzí obchodních podmínek, reklamačního řádu a dodacích podmínek účinných v době uzavření smlouvy.

15.4. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky, reklamační řád a dodací podmínky bez předchozího upozornění. Na již uzavřené smlouvy však taková změna obchodních podmínek a reklamačního řádu nemá vliv.

15.5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

15.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

15.7. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán jinými zvláštními kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Tyto obchodní podmínky, včetně reklamačního řádu jsou platné od 1.1.2024.